WLZ 

De Wet Langdurige Zorg is een zorgwet, bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving.
Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening.

Overzicht WLZ-zorg

 • Verblijf in een zorginstelling (thuis wonen is ook mogelijk)
 • Begeleiding, verpleging en verzorging
 • Geneeskundige zorg en (paramedische) behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
 • Hulpmiddelen
 • Huishoudelijke hulp (soms)
 • Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.

Het gehele pakket aan zorg en voorzieningen noemt men het integraal pakket.
Zorg vanuit de WLZ kan worden georganiseerd in een verpleeghuis, verzorgingshuis, woonvorm voor gehandicapten of gewoon bij je thuis.
Veldman Consulting levert begeleiding aan personen thuis. We komen naar u toe, spreken af op kantoor of op een locatie die u prettig vindt.

Voor wie is de WLZ bedoeld?

Iemand kan zorg vanuit de WLZ aanvragen als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is om ernstig nadeel te voorkomen. Iemand komt in aanmerking voor de WLZ als:

 • Iemand zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij
 • Er sprake is ernstige verwaarlozing
 • Er sprake is van lichamelijk letsel door een ziekte, aandoening of beperking
 • De ontwikkeling van iemand ernstig wordt geschaad, al dan niet onder invloed van een ander
 • De veiligheid van iemand  ernstig wordt bedreigd

De bovenstaande punten gelden ook als het risico er op groot is, bijvoorbeeld als het risico op verwaarlozing groot is.
Kortom, iemand komt in aanmerking voor WLZ-zorg als hij/zij zelf niet meer in staat is om in de gaten te houden (en in te schatten) of er zorg nodig is en deze zorg op adequate en tijdige wijze in te schakelen.

Hoe kan ik zorg uit de WLZ aanvragen?

Om WLZ-zorg aan te vragen kan contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Veldman helpt u hier desgewenst bij.
Bij begeleiding leert u om allerlei dagelijkse handelingen zelf te doen, of krijgt u ondersteuning hierbij. Dat gaat om bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of het huishouden.
Maar het kan ook gaan om sociale zelfredzaamheid, toezicht houden of dagopvang. De hulpverlener neemt de handelingen niet over.
Wat kan allemaal onder begeleiding vallen?

Hulp bij praktische zaken

 • de administratie (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort)
 • boodschappen doen
 • geldbeheer (overzicht krijgen over inkomsten en uitgaven, rekeningen betalen, enzovoort)
 • post afhandelen
 • medicatie innemen
 • dag- of weekplanning maken
 • invulling van de dag
 • regelen van ingrijpende gebeurtenis, zoals een verhuizing
 • overleggen en coördineren met instanties, bijzonder curator, advocaat bij een uithuisplaatsing of onder toezichtstelling bij kinderen (Jeugdzorg)
 • overleggen en coördineren met huisarts en/of gespecialiseerde gezondheidszorg (psychiater, GZ-psycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige) en praktijkondersteuner GGZ bij een psychiatrische aandoening
 • vaardigheden oefenen, zoals schrijven en rekenen of omgaan met apparaten (tablet / pc;  internet, e-mail)
 • woonbegeleiding praktische pedagogische thuishulp en gezinsondersteuning

Contacten en communicatie

 • praten over zingeving
 • contact zoeken met mensen in de omgeving, bijpraten, samen koffie drinken, coachend wandelen
 • begrijpen wat anderen zeggen en jezelf begrijpelijk maken
 • hulp om gedragsproblemen te verminderen in de omgang met andere mensen

Beschrijf me eens een voorbeeld uit de praktijk wat begeleiding door Veldman doet

Een moeder van 34 heeft 2 kinderen en wordt geconfronteerd met een onder toezichtstelling en uithuisplaatsing van haar kinderen. Ze heeft begeleiding van een grote organisatie die 2 begeleiders beschikbaar stellen. De een is 24 en de ander 50. De jonge begeleider heeft weinig levenservaring opgedaan en ziet ze niet als een serieuze gesprekspartner. Haar collega benadert de moeder op een paternalistische toon zodat ze het gevoel krijgt dat alles wat ze doet niet goed is, ze wordt er gedeprimeerd van. Er is niet echt een klik en de afstand tussen de 2 is groot. Te groot om echt een vertrouwensband te kunnen opbouwen. Omdat er meer gekeken wordt wat ze niet goed doet daalt haar zelfvertrouwen en op een gegeven moment besluit ze dat dit moet stoppen want het is niet goed voor haar mentale gezondheid. Ze schakelt Veldman in. Het eerste wat hij doet is een test uitvoeren waaruit haar talenten en drijfveren naar voren komen. Ze ziet eigenschappen in haar zelf waar ze nog nooit bij stil gestaan heeft. Het wordt nu duidelijk waarom ze zo weinig voortgang geboekt heeft de laatste jaren. Een voorbeeld van een positieve eigenschap is dat ze een sterke focus heeft, prioriteiten kan stellen en geconcentreerd werkt. Een valkuil is dat ze minder zelfkritiek heeft en daardoor er een risico op zelfoverschatting bestaat. De begeleider heeft zo concrete handvaten waar hij rekening mee kan houden. Doordat ze hard aan haar zelf werkt en doorzet ontwikkelt haar zelfvertrouwen zich en vormt ze een positiever zelfbeeld. Dat straalt ook af op de kinderen die dat tijdens het bezoek aan het pleeggezin gaan merken. En zo komt het uiteindelijk zo ver dat haar pedagogische kwaliteiten zich op zo’n niveau ontwikkelen dat de kinderen terug naar huis kunnen komen. Door te focussen op wat waardevol is en dat te benoemen en met korte stappen te werken naar het doel (kinderen kunnen terug naar huis) is er een ommekeer gekomen en ziet de toekomst er heel anders uit dan 10 maanden geleden.

Waarom kiest u voor Veldman Consulting ?

Ervaren dienstverlener in de zorgsector;
Universitair geschoold (psychologie);
Veldman is tevens registerarbeidsdeskundige en heeft veel ervaring met uitvoeringsorganisaties van sociale verzekering (Participatiewet, WAJONG, WIA);
Werkt vanuit kleinschalige organisatie wat garant staat voor: tempo, goede bereikbaarheid en persoonlijk maatwerk.
Kortom: Veldman staat voor zorg op een persoonlijke manier, wij hebben nog tijd en aandacht voor u !

Komt u er niet uit?

Is niet duidelijk waar u moet zijn of wordt u van het ene loket naar het andere gestuurd?
Neemt dan contact op met Veldman Consulting, 0622415700 of email naar:info@veldmanconsulting.nl